Dette er en del av PLN-metodikken.
På denne siden kan du lese om hva PLN er, samt hvilken rolle verktøy og nettverk spiller i PLN-sammenheng.

Hva er PLN?

PLN står for personlig læringsnettverk og handler om å lære (uformelt) i nettverk sammen med andre, ofte i et livslangt perspektiv. I et PLN står hvert enkelt individ i sentrum for sin egen læring. Ola, Lise og Per kan ha ulike PLN, og ulike verktøy for å operere i sitt PLN. Dette byr på utfordringer når PLN skal brukes i undervisningen, fordi læreren ikke i samme grad som tidligere kan designe et opplegg hvor “one size fits all”.

Prosjekgruppen jobbet mye med å formulere en konsis definisjon av PLN for bruk i undervisning/læring. Vi har valgt å definere og avgrense PLN slik:

PLN er en metode der studentene aktivt deltar i nettverk (både digitale og analoge) for å bygge kunnskap. Gjennom informasjonsinnhenting, kommunikasjon, samhandling og refleksjon, nås fastsatte læringsutbytter. Lærerens rolle blir veileder, tilrettelegger og motivator.

Vi har laget tre videoer om bruk av Web 2.0-verktøy og sosiale medier til personlig læring. Videoen nedenfor (3 minutter lang) tar opp hva et personlig læringsnettverk (PLN) er. Livslang læring handler om å bygge nettverk, ta vare på de ressursene du kommer over og kunne bruke det i din uformelle læring.Vi har skrevet lærestoff (tilgjengelig via PresentIT) i forbindelse med PLN-faget om hva PLN er, se leksjonen "Hva er PLN?". Legg merke til at leksjonen har mange konkrete eksempler, videointervjuer og tekstlige forklaringer.

Betydningen av nettverk

Nettverk står sentralt i PLN-sammenheng. I følge Tobin (1998) er et personlig læringsnettverk (PLN) et nettverk av mennesker du kobler deg sammen med, med formål om å lære.

PLN bilde.gif

"Mennesket" står sentralt for å få nettverk til å fungere. For å bygge gode relasjoner må vi fokusere på kommunikasjon, deling og tillit. Vi har skrevet lærestoff i PresentIT i forbindelse med PLN-faget som ganske detaljert går inn på strategier for nettverksbygging, se leksjonen "Hvordan bygge nettverk". Legg merke til at leksjonen har mange konkrete eksempler, videointervjuer og tekstlige forklaringer.

Hvordan bruke PLN i praksis? Verktøy

Det er nødvendig å beherske ulike digitale, nettbaserte verktøy for å lykkes med å bygge nettverk som kan brukes til læring, nettverksbygging og kommunikasjon med nettverket ditt. Det fins mange relevante verktøy du kan velge å bruke. Her er en fin oversikt over Verktøy for personlig læring i nettverk, som deler inn verktøy i kategorier for sosiale nettverk, kunnskapsinnhenting, arkivering/deling, samskriving/samarbeid og kommunikasjonsverktøy/konferanseverktøy.

I følge Wheeler (2010) er PLN et subsett av PLE, og har også et snitt inn mot personlige web 2.0-verktøy, som vist i figuren nedenfor.

wheeler.png


Som nevnt ovenfor har vi laget en video i tre deler om PLN. Video nr 2 (se nedenfor) handler om verktøy for å bygge og bruke et PLN.Vi har også skrevet mye om verktøy i PresentIT i forbindelse med PLN-faget. Her er noen leksjoner du kan dypdykke i hvis du vil. Merk at den første ser mer overordnet på verktøy, mens de tre siste går i dybden på spesifikke verktøy. Selv om du kanskje ikke har bruk for akkurat disse verktøyene vil leksjonene ha overføringsverdi til andre verktøy, og det er også en del fokus på strategisk bruk av verktøyene:

Kilder