Dette er en del av PLN-metodikken.

Krav til studentene og til læreren


For å kunne lykkes med PLN til læring, er det nødvendig å stille noen krav til studentene fordi studentene er sentrale for å styre sin egen læring. Dette påvirker hva læreren må gjøre.

En student bør:

 1. Lære seg verktøy. En trenger både digitale og analoge verktøy for nettverksbygging og kommunikasjon med andre i PLN-et, og verktøy for kunnskapsbygging, kunnsksapsforvaltning og deling.
 2. Kommunisere med andre og dele: For å kunne bygge solide nettverk med sterke profesjonelle relasjoner som kan brukes i et livslangt læringsperspektiv, er det viktig med jevnlig kontakt og kommunikasjon med nettverket. Det kan gjøres ved å hjelpe andre, svare på spørsmål, dele ditt eget arbeid, bidra i felles kunnskapsbygging og liknende. Det er også viktig å utvikle evner til å løse oppgaver i fellesskap med andre.
 3. Samhandle godt med andre: Mange gjøremål kan løses alene, men samarbeid er ofte mer fruktbart og kan lede til enda mer læring, økt kvalitet og mer effektivt arbeid. I tillegg styrkes relasjonene med nettverket og ens egen og andres kunnskap kan øke.
 4. Få et forhold til strategier for egen læring: Dette handler om å finne metoder for å lære godt og effektivt, men også om å reflektere over egen læring og videreutvikle sine læringsstrategier.
 5. Bli motivert: Handler om å finne og aktivere en indre motivasjon, og la denne motivasjonen være driver for å lære og utforske på egenhånd.
 6. Bli målbevisst: Det er viktig å rette fokus på målene for læringen, både kortsiktige mål for spesifikke oppgaver og mer langsiktige mål. Videre må en identifisere gjøremål som bidrar til å nå målene, og repetere/revidere målene med jevne mellomrom. Hvis målene er eksplisitt gitt (for eksempel gjennom lærerens læringsutbyttebeskrivelser) er det viktig for hver enkelt å identifisere seg med målene og eventuelt omarbeide dem så de gir mening og opplevd eieforhold.
 7. Være aktiv og proaktiv: Ved å være deltakende, bidra og dele vil en oppleves som en ressurs i sitt nettverk. Ved å ta initiativ til læringsaktiviteter, forplikter en seg til egen læring.

Når PLN skal brukes i undervisning vil lærerens rolle i hovedsak bli som veileder og tilrettelegger for læring. Læreren setter noen felles premisser for læring og vurdering. For hvert av punktene ovenfor, kan vi si hva læreren må legge til rette for. Dette er vist i tabellen nedenfor.

En lærer bør:


Krav til student
Tiltak og tilrettelegging fra lærer
Beherske verktøy
Ha forståelse for læringspotensialet som ligger i en del sentrale verktøy. Læreren trenger altså strengt tatt ikke beherske disse verktøyene selv funksjonalitetsmessig sett, men må kjenne til typisk bruk og nytteverdi (det er selvsagt en fordel å ha brukt dem selv).

Legge opp til bruk av noen felles verktøy gjennom øvingsoppgaver, men også frihet til å bruke egne verktøy.
Kunne kommunisere med andre
Hva fremmer og hva hemmer god kommunikasjon på nettet. Netikette.
Kunne samhandle
Lage oppgaver hvor studentene blir belønnet for å være aktive i ett eller flere utvalgte verktøy.

Lage oppgaver
Være bevisst på strategier for læring
Vise studentene at de løser oppgavene lettere og bedre med bruk av verktøyene.

Prøve å hjelpe hver enkelt student til å oppdage sin læringsstil.
Være motivert
Være bevisst på og ikke bare bruke ekstern motivasjon.

Prøve å øke den interne motivasjonen gjennom krav om refleksjon over egen læring.
Være målbevisst
Definere tydelige læringsutbytter.
Sette fokus på læringsutbyttene, og hjelpe studentene til å se hvordan PLN kan brukes for å finne svar, søke kunnskap og nå læringsutbyttene.
Være aktiv og proaktiv
Legge opp til studentdrevne læringsaktiviteter (som forutsetter bruk av et nettverk?) som engasjerer og motiverer til læring gjennom å:

Innhente informasjon (på tradisjonell måte; oppslagsverk, lærebok, internettsøk)
 • “Connect” (f.eks følg relevante kanaler, blogger, personer)
 • Bidra i nettverket med “likes”
 • Bidra i nettverket med kommentarer
 • Stille spørsmål
 • Svare på spørsmål
 • Skape kunnskap / informasjon (nettside, video, wiki, bok…)
 • Dele (foreløpige tanker, hypoteser, sammendrag, tanker, refleksjoner…) - for å få kommentarer tilbake
 • Reflektere rundt egen læring (meta-læring)

Hjelpe studentene til å definere egne læringsaktiviteter.